Coimisiún Sábháilteachta Iarnróid

Tá freagracht air as ceisteanna sábháilteachta iarnróid agus bealaí cábla ar chórais lena n-iompraítear paisiníir&iacute agus ar chórais lena n-iompraítear lastaí sa chás go dteagmhaísiad le bóithre poiblí.

main3

Baile

Monday, 18 November 2019

Bunaíodh an Coimisiún Sábháilteachta Iarnróid (CSI) faoin Acht Sábháilteachta Iarnróid 2005. Tá freagracht air as ceisteanna sábháilteachta iarnróid agus bealaí cábla ar chórais lena n-iompraítear paisinéirí agus ar chórais lena n-iompraítear lastaí sa chás go dteagmhaíonn siad le bóithre poiblí.

Is iad príomhfheidhmeanna an CSI ná:

  • An tsábháilteacht iarnróid a chothú agus a spreagadh;
  • An tAcht seo agus aon reachtaíocht eile a bhaineann leis an tsábháilteacht iarnróid a fhorfheidhmiú, agus
  • Imscrúdú agus tuairisciú a dhéanamh ar thionóiscí iarnróid.

Agus sin á dhéanamh, is iad príomhdhualgais an CSI ná:

  • Measúnacht a dhéanamh ar cháis sábháilteachta¹ a chuireann oibreoirí iarnróid² isteach agus sa chás go mbíonn sé sásta gur féidir leis an ngnóthas an t-iarnród a oibriú go sábháilte; deimhnithe sábháilteachta a eisiúint
  • Sábháilteacht oibreacha nua bonneagair agus rothstoic nua a mheasúnú sula dtógfar iad, sula gcoimisiúnófar iad agus sula dtugtar isteach i mbun seirbhíse iad;
  • Iniúchóireacht a dhéanamh ar an gcóras bainistíochta sábháilteachta agus ar chás sábháilteachta gnóthais iarnróid;
  • Rialacháin a dhéanamh i ndáil le gnéithe sonracha den tsábháilteacht iarnróid;
  • Cigireachtaí a dhéanamh ar bhonneagar iarnróid, oibriúcháin agus chórais bhainistíochta agus imeachtaí forfheidhmiúcháin a thionscnamh sa chás gur gá, lena n-áirítear toirmeasc éigeantach agus fógraí feabhsúcháin agus urghairí Ard-Chúirte a úsáid.

Tugann cumhhachtaí cigireachta an CSI cead dá chigirí dul isteach ar mhaoin iarnróid, aon scrúduithe nó chuardaí a dhéanamh ar gá chun críocha feidhm faoin Acht a fheidhmiú, samplaí aon rud a urghabháil nó a thógáil mar fhianaise nó le haghaidh anailíse, agus iachall a chur ar aon duine teacht os a chomhair nó os a comhair chun ceisteanna a fhreagairt maidir le feidhmiú fheidhmeanna an c(h)igire faoin Acht. Féadfaidh ball den Gharda Síochána cigire a thionlacan, agus féadfaidh an Garda aon duine a bhacann an cigire a ghabháil.

Imscrúdaíonn an CSI buairimh a bhaineann le sábháilteacht a thuairiscítear dó agus féadfaidh sé cigireachtaí a dhéanamh sa chás go meastar gur cuí amhlaidh a dhéanamh. Tá sé tábhachtach a choinneáil i gcuimhne gur chóir gurbh é an t-oibreoir iarnróid an teagháil phríomhúil i gcónaí maidir le buairimh ó thaobh na sábháilteachta, agus gur chóir go mbeadh pearsanra ar fáil aige chun déileáil le haon bhuairimh. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ar leathanach na gCeisteanna Coitianta.

Beidh Aonad um Imscrúdú Eachtraí Iarnróid san áireamh sa CSI a bheidh neamhspleách ar an gCoimisiún ó thaobh a fheidhmeanna nuair a chruthófar é. Imscrúdóidh an tAonad gach tionóisc thromchúiseach iarnróid. Féadfaidh an tAonad, mar chuid dá imscrúdú ar thionóisc iarnróid, imscrúdú a dhéanamh ar ról agus chinntí an Choimisiúin, mar rialálaí sábháilteachta, sa tréimhse roimh an eachtra. Roghnóidh an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí an Príomh-Imscrúdaitheoir agus ceapfaidh an tAire é. Ceapfaidh an Príomh-Imscrúdaitheoir gach ball foirne den Aonad um Imscrúdú faoi seach.

¹ Cáipéis a léiríonn ..."go bhfuil sé ar chumas an ghnóthais iarnróid measúnú ceart agus rialú éifeachtach a dhéanamh ar rioscaí do shábháilteacht daoine & agus& a chinntiú go mbíonn na córais sábháilteachta a gcuirtear síos orthu sa chás sábháilteachta á gcur i ngníomh mar is ceart agus á gcothabháil go leanúnach."

² Iarnrod Éireann, iarnród oidhreachta nó aon duine eile a oibríonn iarnród