Foilseacháin

Foilseacháin

Léirbhreithniú ar an tSábháilteacht Iarnróid agus ar Ról agus Fheidhm an Choimisiúin Sábháilteachta Iarnróid

le Arthur D Little Teoranta.

Léiríonn an tuarascáil leis na sainchomhairleoirí Arthur D Little (ADL) a ghabhann leis seo an chéim is déanaí i bpróiseas leanúnach athbhreithnithe neamhspleáigh ar an tsábháilteacht iarnróid in Éirinn lenar cuireadh tús leis an staidéar bonnlíne a rinne International Risk Management Services (IRMS) in 1998. Breathnaíonn an próiseas ar an mbealach atá an trí phríomhpháirtithe leasmhara, an Roinn Iompair, Iarnród Éireann agus an Chigireacht Iarnróid, (an Coimisiún Sábháilteachta Iarnróid anois) ag comhlíonadh a gcuid freagrachtaí ó thaobh na sábháilteachta faoi seach.

Sonraíodh roinnt ceisteanna sábháilteachta i dtuarascáil IRMS in 1998 ar gá aghaidh a thabhairt orthu láithreach nó sa todhchaí gearrthéarmach agus méantéarmach. Rinneadh an bonn le haghaidh pleananna aicsin na bpríomhpháirtithe leasmhara, de na moltaí gaolmhara, agus achtaíodh reachtaíocht, an tAcht Sábháilteachta Iarnróid 2005, a tugadh cothrom le data, dá thoradh sin, agus cuireadh an Clár Infheistíochta sa tSábháilteacht Iarnróid i ngníomh agus bunaíodh an Coimisiún Sábháilteachta Iarnróid dá thoradh chomh maith.

Tugann torthaí taighde ADL in 2006 le fios gur tháinig sochair shuntasacha ó thaobh na sábháilteachta de bharr na ngníomhartha seo sa mhéid is gur laghdaíodh rioscaí agus gur feabhsaíodh córais bhainistíochta agus rialála agus go raibh dul chun cinn láidir go ginearálta trasna gach príomhpháirtí leasmhar. Sonraítear tuilleadh ceisteanna sábháilteachta sa tuarascáil freisin ar gá aghaidh a thabhairt orthu, cibé moltaí, ó thuarascálacha a tháinig amach níos luaithe, a chur i gcrích nó ceisteanna sábháilteachta breise atá tagtha chun cinn ón athbhreithniú roimhe sin in 2002.

Cliceáil ar an nasc anseo chun teacht ar an gcáipéis seo

Treoirlínte maidir le Cás Sábháilteachta

Luaitear cuspóirí agus comhchodanna croílárnacha Cáis Sábháilteachta in alt 39 den Acht Sábháilteachta Iarnróid 2005. Tá treoirlínte níos forleithne maidir le Cás Sábháilteachta táirgthe ag an gCoimisiún Sábháilteachta Iarnróid freisin ar féidir breathnú orthu mar cháipéis Adobe Acrobat tríd an nasc seo a leanas: Dréacht-Treoirlínte maidir le Cás Sábháilteachta.

Treoirlínte maidir le Bonneagar Iarnróid & Rothstoc a Dhearadh

Tá treoirlínte táirgthe ag an gCSI lena leagtar amach na ceanglais dearthóireachta a bhaineann leis an tsábháilteacht d'iarnróid. Tá athbhreithniú á dhéanamh orthu seo faoi láthair agus is féidir breathnú ar dhréacht de na treoirlínte mar cháipéis Adobe Acrobat tríd na nascanna íoschóipeála chuig gach rannóg ar an mbarra roghchláir ar chlé. Tá sé i gceist go léireodh na Treoirlínte seo deachleachtas an tionscail agus cé nach bhfuil siad éigeantach, glacfar leis, prima facie, gurb ionann iad a chomhlíonadh agus leordhóthaineacht sábháilteachta a léiriú. Cliceáil ar na nascanna ar chlé i rannóg na n-ábhar in-íoschóipeála chun na treoirlínte a íoschóipeáil.

Treoirlínte maidir le hOibreacha Nua Bonneagair agus Rothstoc Nua a Mheasúnú ó thaobh na Sábháilteachta

Cuireann an tAcht Sábháilteachta Iarnróid 2005 d'iachall ar ghnóthais iarnróid Measúnú ar oibreacha nua ó thaobh na sábháilteachta nó Measúnú ar rothstoc nua ó thaobh na sábháilteachta a chur faoi bhráid an Choimisiúin Sábháilteachta Iarnróid (CSI) sula dtugtar an céanna i bhfeidhm (altanna 42 agus 43). Cuirtear síos sna Treoirlínte seo ar an méid ar chóir a bheith i measúnú, ar an bpróiseas le haighneacht a dhéanamh agus ar an bpróiseas faofa. Cliceáil anseo chun an comhad pdf a íoschóipeáil.

Treoirlínte maidir le Tríú Páirtithe

Cuireann Alt 37 den Acht Sábháilteachta Iarnróid 2005 dualgas ginearálta cúraim ar gach duine dá ndéanann gníomhaíochtaí ar nó thart faoin iarnród, go dtabharfaidís aird ar a sábháilteacht féin agus ar shábháilteacht daoine eile. Tá treoir á hullmhú ag an gCSI faoi láthair do pháirtithe a mbíonn teagmháil sheachtrach acu leis an iarnród, maidir leis an mbealach a d'fhéadfadh a ngníomhaíochtaí dul i bhfeidhm ar an tsábháilteacht iarnróid. Foilseofar an treoir seo nuair a bheidh sé curtha i gcrích agus cuirfear ar an suíomh idirlín seo é.

Treoirlínte maidir leis an Inrochtaineacht

Leagtar ceanglais síos leis an Acht Míchumais 2005 i ndáil le bealaí daoine míchumasaithe le teacht ar sheirbhísí poiblí lena n-áirítear áiseanna iompair phoiblí. Tá Cód Cleachtais foilsithe ag an Údarás Náisiúnta Míchumais lena soláthraítear treoir do chomhlachtaí poiblí maidir lena gcuid oibleagáidí faoin Acht a chomhlíonadh. Is féidir an treoir seo a aimsiú ag an nasc seo a leanas: www.nda.ie . Soláthraítear treoir theicniúil ghaolmhar i dTreoirlínte an CSI maidir le Bonneagar Iarnróid & Rothstoc a Dhearadh agus sna Treoircháipéisí Teicniúla a ghabhann leis na Rialacháin Foirgníochta 1997 arna bhfoilsiú ag an Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil.

Tuarascálacha na Roinne Iompair

Tá roinnt tuarascálacha coimisiúnaithe ag an RI a bhaineann leis an tsábháilteacht iarnróid. Liostaítear na tuarascálacha seo thíos agus is féidir iad a aimsiú ar shuíomh idirlín na RI www.transport.ie .

 • Athbhreithniú ar an tSábháilteacht Iarnróid in Éirinn (Deireadh Fómhair 1998);
 • Athbhreithniú ar an tSábháilteacht Iarnróid in Éirinn Tuarascáil Réamhiniúchóireachta (Méan Fómhair 1999);
 • Athbhreithniú ar an tSábháilteacht Iarnróid in Éirinn - Athbhreithniú maidir lena Chur i nGníomh (Márta 2000);
 • Riachtanais na Cigireachta Iarnróid maidir le hAcmhainní Daonna (Nollaig 2000);
 • Athbhreithniú ar an tSábháilteacht Iarnróid in Éirinn - Dara Athbhreithniú maidir lena Chur i nGníomh Tuarascáil Theicniúil maidir le Leictriúchán (Márta 2001);
 • Athbhreithniú ar an tSábháilteacht Iarnróid in Éirinn - Dara Athbhreithniú maidir lena Chur i nGníomh - Tuarascáil Theicniúil maidir le Bealach Buan (Márta 2001);
 • Athbhreithniú ar an tSábháilteacht Iarnróid in Éirinn - Dara Athbhreithniú maidir lena Chur i nGníomh - Tuarascáil Theicniúil maidir le Rothstoc (Márta 2001);
 • Athbhreithniú ar an tSábháilteacht Iarnróid in Éirinn - Dara Athbhreithniú maidir lena Chur i nGníomh - Tuarascáil Theicniúil maidir le Comharthaíocht, Cúrsaí Leictreacha & Teileachumarsáide (Márta 2001);
 • Athbhreithniú ar an tSábháilteacht Iarnróid in Éirinn - Dara Athbhreithniú maidir lena Chur i nGníomh - Tuarascáil Theicniúil maidir le Struchtúir (Márta 2001);
 • Athbhreithniú ar an tSábháilteacht Iarnróid in Éirinn - Dara Athbhreithniú maidir lena Chur i nGníomh (Aibreán 2001);
 • Athbhreithniú ar an tSábháilteacht Iarnróid in Éirinn - Impleachtaí na Moille leis an Tionscadal Mion-CTC a Chur i nGníomh (Iúil 2001);
 • Iniúchóireacht Sábháilteachta i gcomhair na Línte a bhí thíos leis an Moill leis an Tionscadal Mion-CTC a Chur i nGníomh (Feabhra 2002).

Dílárnúchán

D'fhógair an Rialtas dílárnú 12,000 fostaí státseirbhíse agus gníomhaireachta Stáit i mí na Samhna 2003 chuig roinnt áiteanna sna cúigí. Bhí dílarnú an CSI chuig Béal Átha na Sluaighe san áireamh leis seo. Chun éifeacht a thabhairt don bheartas seo, tá plean aicsin ullmhaithe ag an gCSI atá bunaithe ar an gceanglas croílárnach go gcoinneodh an CSI an acmhainn ag gach tráth lena shainchúram reachtúil a chomhlíonadh. Déantar athbhreithniú ar an bplean seo ó am go chéile agus is féidir breathnú ar an bplean reatha trí rannóg na n-ábhar in-íoschóipeáilte ar an leathanach seo.

Ráiteas Straitéise

Ceanglaíonn Alt 29(1) den Acht Sábháilteachta Iarnróid 2005 ar an gCSI go rachfadh sé le ráiteas straitéise agus go gcuirfeadh sé faoi bhráid an Aire é faoi cheann 6 mhí ó lá bunaithe an choimisiúin. Sonraítear treoir straitéiseach an Choimisiúin 2006-2008 leis an gcéad Ráiteas Straitéise seo de chuid an Choimisiúin Sábháilteachta Iarnróid. Is féidir é a íoschóipeáil ach an nasc seo a leanúint.

Fiosrúchán na Cathrach

I mí Dheireadh Fómhair 2003, d'ordaigh an tAire Iompair don CSI eatramhach, mar a bhí, fiosrúchán a dhéanamh maidir le traein lastais a cuireadh de na ráillí ag Tarbhealach na Cathrach an 7ú Deireadh Fómhair 2003. D'fhoilsigh an Roinn Iompair tuarascáil an fhiosrúcháin seo i mí Lúnasa 2006.
Cliceáil anseo chun breathnú ar an bhFiosrúchán maidir le traein lastais a cuireadh de na ráillí ag Tarbhealach na Cathrach an 7ú Deireadh Fómhair 2003

Cairt Chustaiméirí

Cliceáil ar na nascanna ar chlé i rannóg na n-ábhar in-íoschóipeála chun na treoirlínte a íoschóipeáil.

Tuarascáil Bhliantúil 2006

Ceanglaíonn Alt 29(3) den Acht Sábháilteachta Iarnróid 2005 ar an gCSI tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire Iompair i ndáil le feidhmíocht a fheidhmeanna sa bhliain sin. Soláthraíonn an chéad Tuarascáil Bhliantúil seo de chuid an Choimisiúin Sábháilteachta Iarnróid cúlra dár n-eagraíocht agus dá feidhmeanna agus leagann amach an comhthéacs le haghaidh tuairisceoireachta amach anseo. Is féidir é a íoschóipeáil tríd an nasc seo a leanas.