Obair Leanúnach

Obair Leanúnach

Coiste Idir-Rannach maidir le Pleanáil le haghaidh Éigeandálacha Iarnróid

Thosaigh Iarnród Éireann ag iompar lastaí móra ceimiceán a úsáidtear sna tionscail leasacháin agus snáithíní sintéiseach a in 1977. Chun gníomhaíochtaí na bpríomhpháirtithe leasmhara éagsúla a raibh lámh acu ann a chomhordú agus chun cabhrú lena chinntiú go raibh socruithe cuí i bhfeidhm chun éigeandáil ghaolmhar a bhainistiú sa chás go dtarlódh ceann, bunaíodh an Coiste Idir-Rannach um Iompar Earraí Contúirteacha ar an Iarnód. Díríodh obair an Choiste le blianta beaga anuas ar a bheith ullamh le haghaidh éigeandálacha go príomha san earnáil iarnróid. Tá sé ag feidhmiú mar an Coiste Idir-Rannach maidir le Pleanáil le haghaidh Éigeandálacha Iarnróid (CIPÉI) anois agus i s é a shainchúram reatha ná: cabhrú le faisnéis a mharlartú maidir le pleanáil le haghaidh éigeandálacha agus é a chur i ngníomh ag tionóiscí iarnróid; ionchur a sholáthar sa phlean éigeandála foriomlán le haghaidh tionóiscí iarnróid; nasc a sholáthar idir na grúpaí pleanála le haghaidh éigeandálacha agus iompair iarnróid ionas gur féidir na ceanglais maidir le comhéadan a thuiscint. Tá an CIPÉI comhdhéanta d'ionadaíocht ó na heagraíochtaí seo a leanas:

 • An Garda Síochána;
 • Veolia (Luas);
 • Fórsaí Cosanta;
 • Roinn Comhshaoil, Oidhreachta & Rialtais Áitiúil;
 • Roinn Iompair;
 • Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath;
 • Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte;  
 • Iarnrod Éireann;
 • An Ghníomhaireacht um Sholáthar Iarnróid;
 • CSI;

Meitheal Sábháilteachta Iarnróid agus Bóthair

Chuir an tAire Iompair agus Cumhachta, mar a bhí ag an am, meitheal ar bun in 1964 chun idirghníomhú leis an Roinn Rialtais Áitiúil agus Córas Iompair Éireann (CIÉ) i ndáil le huathoibriú crosairí comhréidhe - bhí freagracht ar údaráis um bóithre as comharthaíocht ghaolmhar ar bhóithre agus freagracht ar CIÉ as trealamh agus oibriúcháin. Leathnaíodh gníomhaíochtaí an ghrúpa seo, Meitheal na gCrosairí Comhréidhe (MCC), ó shin chun gach gné den tsábháilteacht i ndáil le crosairí comhréidhe agus comhéadain bóithre/iarnróid eile amhail droichid, a chuimsiú. Is é sainchúram MCC nád cleachtais níos sábháilte a cothú, a spreagadh agus a fhorbairt i ndáil le comhéadain idir bóithre agus iarnróid agus tá sé comhdhéanta d'ionadaithe ó na heagraíochtaí seo a leanas:

 • An Garda Síochána;
 • Veolia (Luas);
 • Roinn Comhshaoil, Oidhreachta & Rialtais Áitiúil;
 • Roinn Iompair;
 • Iarnrod Éireann;
 • Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath;
 • Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte;  
 • Iarnrod Éireann;
 • An Ghníomhaireacht um Sholáthar Iarnróid;
 • CSI;

Grúpa Idirchaidrimh Idirnáisiúnta na gCigirí Iarnróid Rialtais

Bunaíodh Grúpa Idirchaidrimh Idirnáisiúnta na gCigirí Iarnróid (GIICIR) in 1997 chun a rdán neamhfhoirmiúil a sholáthar le haghaidh teagmháil idir cigirí iarnróid ó thíortha difriúla. Is iad príomhchuspóirí an CIICI ná eolas agus taithí a mhalartú agus comhchur chuige a chomhordú i leith ceisteanna maidir leis an tsábháilteacht iarnróid. Is féidir tuilleadh faisnéise ar GIICIR a aimsiú ar a láithreán idirlín ag www.ilggri.org.

Gníomhaireacht Iarnróid na hEorpa

Soláthraíonn Gníomhaireacht Iarnróid na hEorpa (GIE) cúnamh teicniúil do na Ballstáit agus don Choimisiún Eorpach i réimsí na sábháilteachta iarnróid agus na hidir-inoibritheachta. Mar chuid dá chomhbheartas iompair, chuaigh an Comhphobal Eorpach le reachtaíocht le hullmhúchán, ó thaobh cúrsaí dlí agus teicniúla araon, a dhéanamh do limistéar Eorpach iarnróid lánpháirtithe, a chuirfear ar bun de réir a chéile. Forbrófar agus cuirfear Sonraíochtaí Teicniúla don Idir-Inoibritheacht i ngníomh mar chuid de seo agus beidh comhchur chuige i gceist leis freisin i leith ceisteanna a bhaineann leis an tsábháilteacht iarnróid. Is é príomhthasc na GIE ná ullmhúchán na mbeart seo a bhainistiú.

Treoirlínte maidir le Tríú Páirtithe

Tá treoirlínte do dhaoine a chónaíonn nó a oibríonn in aice le hiarnród á gcur le chéile faoi láthair ag an gCSI, cuirfear na treoirlínte seo ar an suíomh idirlín nuair a bheidh siad críochnaithe.

Comhdháil Idirnáisiúnta Sábháilteachta Iarnróid 2006

Óstáilfidh an CIS an Chomhdháil Idirnáisiúnta Sábháilteachta Iarnróid i mBaile Átha Cliath i n 2006. Comhdháil bhliantúil iarnróid is ea an Chomhdháil Idirnáisiúnta Sábháilteachta Iarnróid a bhíonn tugtha go hiomlán do cheisteanna sábháilteachta iarnróid ( www.intlrailsafety.com ). Chun breathnú ar mhionsonraí chomhdháil na bliana seo agus áit a chur in áirithe, cliceáil ar an nasc seo a leanas: www.irscdublin2006.com

Iarratais ar Thairiscintí

Ceann ar bith faoi láthair.