Ráiteas Príobháideachais

Ráiteas Príobháideachais dár Suíomh Idirlín

Insítear duit leis an Ráiteas Príobháideachais seo faoin bhfaisnéis a bhailímid uait nuair a úsáideann tú ár suíomh idirlín. Agus an fhaisnéis seo á bailiú againn, táimid ag gníomhú mar rialtóir sonraí agus, de réir an dlí, ceanglaítear orainn faisnéis a sholáthar duit fúinn, faoin bhfáth agus faoin mbealach a úsáidimid do chuid sonraí, agus faoi na cearta atá agat i leith do chuid sonraí.

Agus an suíomh idirlín seo a úsáid agat is do chuid sonraí á nochtadh agat dúinn, toilíonn tú le bailiú, stóráil, próiseáil, úsáid agus nochtadh do chuid sonraí faoi mar a thuairiscítear sa Ráiteas Príobháideachais seo. Mura n-aontaíonn tú nó mura mbíonn tú compordach le gné ar bith den Ráiteas Príobháideachais seo, is é an t-aon leigheas a bheidh agat air sin ná scor den suíomh idirlín seo a úsáid.

CÉ MUIDNE

Is sinne an Coimisiún um Rialáil Iarnróid (“CRI”). Bunaíodh an CRI go foirmiúil an 1ú Eanáir 2006 de réir fhorálacha an Achta Sábháilteachta Iarnróid 2005 (faoi mar a leasaíodh). I gcomhthéacs na Treorach um Shábháilteacht Iarnróid (Treoir Eorpach 2004/49/CE) faoi mar a léiríodh in I.R. Uimh.444 de 2013, is é an CRI an tÚdarás Náisiúnta Sábháilteachta don earnáil iarnróid i bPoblacht na hÉireann.

Leagtar ár sonraí teagmhála amach thíos:

 • Seoladh: Teach an Teampaill, Bóthar an Teampaill, An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath

 • Rphost: info@crr.ie

 • Teileafón: 01-2068110

Tá rún daingean ag an CRI aird a thabhairt ar do chuid príobháideachais agus é a chosaint.

CÉN FHAISNÉIS A BHAILÍTEAR FÚT?

Is féidir leis an méid seo a leanas a bheith san áireamh leis an bhfaisnéis phearsanta a bhailíonn agus a choinníonn an CRI fút:

 • Faisnéis teagmhála a chuir tú faoinár mbráid tríd an bhFoirm Teagmhála ar ár suíomh idirlín (www.crr.ie), nó atá faighte againn ar an rphost, ar an teileafón nó trí chumarsáid eile uait. D’fhéadfadh an méid seo a leanas a bheith san áireamh:

  • Ainm

  • Seoladh

  • Seoladh Rphoist

  • Uimhir Theileafóin

  • Aon sonraí eile a chuireann tú faoinár mbráid san fhiosrúchán uait.

 • Cosúil le formhór na suíomhanna idirlín, nuair a thagann tú ar ár suíomh idirlín, soláthraíonn brabhsálaí do ghléis faisnéis dúinn amhail do sheoladh IP, cineál do bhrabhsálaí, am rochtana agus an URL ónár tháinig tú, rud a bhailítear agus a úsáidtear chun sonraí staitistiúla a thiomsú. Féadfar an fhaisnéis sin a úsáid chun cabhrú linn ár suíomh idirlín agus na seirbhísí a bhíonn á dtairiscint againn a fheabhsú.

CÉN FÁTH A BHAILÍMID AN FHAISNÉIS SEO

 • Chun a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh, bailíonn an CRI sonraí pearsanta ar na daoine sin a théann i dteagmháil leis an CRI trína shuíomh idirlín, ar an rphost, ar an bhfón nó ar an bpost.

 • Próiseálfaimid na sonraí pearsanta a chuireann tú faoinár mbráid tríd an bhFoirm Teagmhála ar ár suíomh idirlín chun na gcríoch seo a leanas:

  • Chun freagairt d’aon fhiosrúchán nó ghearán a chuireann tú faoinár mbráid agus chun dul i dteagmháil leat i ndáil le d’fhiosrúchán nó do ghearáin.

  • Féadfaimid do shonraí a úsáid chun aon oibleagáidí dlí a chomhlíonadh.

 • I gcás go mbeidh uiríoll curtha faoi bhráid an CRI agat ar an rphost, ar an bhfón nó ar an bpost, próiseálfaidh an CRI do shonraí pearsanta chun an t-uiríoll a rinne tú a imscrúdú.

 • I gcás go mbeidh Iarratas ar Fhaisnéis curtha faoi bhráid an CRI agat ar an rphost, ar an bhfón nó ar an bpost, próiseálfaidh an CRI do shonraí pearsanta chun d’iarratas ar fhaisnéis a fhreagairt.

 • Bailíonn an CRI faisnéis eile trí fhianáin ionas go bhféadfaimid ábhar ár seirbhísí a bhreisiú agus nascleanúint ar an suíomh idirlín a fheabhsú.

BONN DLÍ MAIDIR LE PRÓISEÁIL DO SHONRAÍ PEARSANTA

Tá lánmheas againn ar do cheart chun príobháideachais agus ní bhaileoimid ná ní phróiseálfaimid do shonraí pearsanta ach amháin sa chás gur gá ar cheann de na hábhair seo a leanas:

 • Chun Ár n-Oibleagáidí dlí a chomhlíonadh: I gcás mbeidh sé d’oibleagáid orainn leis an dlí faoi dhlíthe is infheidhme (lena n-áirítear an tAcht Sábháilteachta Iarnróid 2005 (faoi mar a leasaíodh)) agus faoi riachtanais rialála do shonraí pearsanta a úsáid chun ceanglais dlí a fhorchuirtear orainn a chomhlíonadh, déanfaimid amhlaidh.

 • Chun Tasc a fheidhmiú a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail: Próiseálfar do shonraí pearsanta i gcás gur gá chun tasc a fheidhmiú a bheidh le déanamh ag an CRI ar mhaithe le leas an phobail.

 • I gCás go mbeidh tú tar éis do chead a thabhairt dúinn: I gcás go mbeidh fiosrúchán nó uiríoll déanta agat don CRI, toilíonn tú leis an CRI do shonraí pearsanta a phróiseáil de réir an Ráitis Phríobháideachais seo.

  I gcás gur fhéach sinn a bheith ag brath ar do thoiliú chun do shonraí pearsanta a phróiseáil, rud a fhéadfar a aistarraingt (i gcúinsí áirithe) próiseálfaimid d’fhiosrúchán nó d’uiríoll bunaithe ar an toilliú a sholáthair tú.

 • Chun do Leasa Buntábhachtacha a chosaint: D’fhéadfadh sé a bheith riachtanach don CRI ar uairibh do shonraí pearsanta a phróiseáil chun leasa buntábhachtacha duine nó daoine a chosaint.

 • Chun ár n-eagraíocht a rith ar bhonn laethúil, lena n-áireofaí na nithe seo a leanas b’fhéidir:

  • Do shonraí pearsanta a thiomsú agus a phróiseáil chun críocha iniúchóireachta, staitistiúla, tuairisceoireachta nó taighde chun cabhrú linn treochtaí sa tsábháilteacht iarnróid a thuiscint agus chun faisnéis a sholáthar dúinn chun cabhrú lenár bhfeidhmeanna rialála.

  • Ár n-eagraíocht, ár gcáil, achmainní agus trealamh a chosaint agus córais is faisnéis líonra an CRI a chosaint.

  • Slándáil a sholáthar agus coireacht a chosc is a bhrath trí CCTV a úsáid sa chlós páirceála ag ár n-áitreabh.

 • Leasa Dlisteanacha: Mar Údarás Poiblí, féadfaidh an CRI a bheith ag brath ar leasa dlisteanacha i gcúinsí an-teoranta agus díreach sa chás go mbeidh an phróiseáil lasmuigh de thascanna an CRI.

  Nuair a bhraithimid ar leasa dlisteanacha mar bhonn cirt dlí chun do shonraí pearsanta a phróiseáil, caithfimid ár machnamh a dhéanamh an sáraíonn do leasa, chearta agus do shaoirsí bunúsacha na leasa dlisteanacha sin. Tá ár machnamh déanta againn ar na cúrsaí sin agus creidimid nach sáraíonn do leasa, chearta agus do shaoirsí bunúsacha ár leasa dlisteanacha. Dá mbeadh sin le hathrú agus má cheapaimid go bhfuil baol ann go bhféadfadh sin dul i bhfeidhm ar cheann amháin nó tuilleadh de do leasa, chearta agus shaoirsí bunúsacha, ní úsáidfimid do shonraí pearsanta ansin ach amháin sa chas go mbíonn bonn dlí eile ann go ndéanfaimid amhlaidh (mar shampla trí do thoiliú a fháil).

Ní phróiseálfaidh an CRI do shonraí pearsanta ach chun na gcríoch dá bailíodh ar dtús iad agus ní phróiseálfar tuilleadh iad ach chun na gcríoch seo a leanas:

 • Do shonraí pearsanta a aistriú chuig cartlann

 • Iniúchóireachtaí agus imscrúduithe inmheánacha a dhéanamh

 • Rialuithe gnó a chur i ngníomh

 • Anailís nó taighde oirbheartaíochta a dhéanamh;

 • Ag ullmhú chun díospóidí a fhuascladh nó ag dul i mbun an phróisis sin

 • Ag úsáid seirbhísí comhairliúcháin dlí nó ghnó nó

 • Céard a Tharlaíonn mura dTeastaíonn Uait Do Shonraí Pearsanta a Sholáthar Dúinn

Mura mbíonn tú ag iarraidh go bpróiseálfaimid do shonraí pearsanta nó má iarrann tú orainn scor de do shonraí pearsanta a phróiseáil (féach ar do chearta thíos), ní féidir linn freagairt d’fhiosrúcháin a tharraingíonn tú anuas trínár suíomh idirlín ansin.

FIANÁIN

Nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh idirlín an CRI, is dócha go ndéanfar roinnt faisnéise a bhaineann le do bhrabhsálaí ar do ghléas a thaifeadadh i gcomhaid ar a dtugtar “fianáin”, agus go stórálfar ar do ghléas iad. Cabhraíonn fianáin linn cáilíocht d’eispéiris bhrabhsála a fheabhsú nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh idirlín agus cabhraíonn siad linn foghlam faoi phatrúin agus iompair chuairteoirí ar ár suíomh idirlín. Úsáidtear an fhaisnéis ansin chun ár suíomh idirlín a fheabhsú agus a fhorbairt go leanúnach. Bíonn roinnt fianán bunriachtanach go n-oibreoidh an suíomh idirlín. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach ar ár bPolasaí maidir le Fianáin.

D’FHAISNÉIS A NOCHTADH DO THRÍÚ PÁIRTITHE

 • Chun ár machnamh a dhéanamh ar d’fhiosrúchán agus é a fhreagairt, féadfar do shonraí pearsanta a roinnt le baill/fostuithe den CRI agus le comhlachtaí reachtúla/rialála.

 • I gcás go mbeidh uiríoll déanta don CRI agat, féadfar do shonraí pearsanta a roinnt le baill/fostuithe den CRI agus le comhlachtaí reachtúla/rialála.

 • I gcás go mbeidh iarratas ar fhaisnéis déanta don CRI agat, féadfar do shonraí pearsanta a roinnt le baill/fostuithe den CRI agus le comhlachtaí reachtúla/rialála.

 • Féadfar do shonraí pearsanta a nochtadh dár soláthraithe seirbhíse teicneolaíochta faisnéise, néalríomhaireachta agus rphoist freisin.

 • I gcás go nochtóidh an CRI do shonraí pearsanta do thríú páirithe, cinnteoimid i gcás gur gá go mbeidh conradh cuí i bhfeidhm againn lena gcosnófar d’fhaisnéis phearsanta agus a chomhlíonnan ár n-oibleagáidí cosanta sonraí.

DÉ CHOMH FADA IS A CHOINNÍMID D’FHAISNÉIS PHEARSANTA

Coinneoidh an CRI d’fhaisnéis díreach chomh fada agus a bheidh riachtanach i gcomhthéacs na gcuspóirí ábhartha a gcuirtear síos orthu sa Ráiteas Príobháideachais seo. Chun an tréimhse choinneála chuí a dhéanamh amach le haghaidh sonraí pearsanta, measaimid méad, cineál agus íogaireacht na sonraí pearsanta, baol féideartha na díobhála dá mbainfí úsáid neamhúdaraithe as do shonraí pearsanta nó dá nochtófaí iad gan údarú, cén fáth go bpróiseálaimid do shonraí pearsanta agus cibé acu an féidir linn na haidhmeanna sin a chomhlíonadh ar mhodhanna eile, agus na ceanglais dlí is infheidhme. Coinneoimid do shonraí pearsanta chun tréimhsí coinneála reachtúla a chomhlíonadh freisin.

SLÁNDÁIL DO SHONRAÍ PEARSANTA

Tá rún daingean ag an CRI slándáil do shonraí pearsanta a chosaint. Coinnítear do shonraí pearsanta ar fhreastalaithe daingne arna n-óstáil ag ár soláthraithe seirbhíse teicneolaíochta faisnéise in Éirinn.

Cé go ndéanfaimid ár ndícheall i gcónaí chun do shonraí pearsanta a chosaint, ní féidir linn ráthaíocht a thabhairt duit faoi shlándáil na sonraí uait a tharchuirtear ar ár suíomh idirlín. Is ar do riosca féin a chuirtear aon sonraí pearsanta isteach.

NAISC LE SUÍOMHANNA IDIRLÍN EILE

 • Mar acmhainn do chuairteoirí ar shuíomh idirlín an CRI, soláthraíonn an CRI naisc chuig suíomhanna idirlín eile. Ní bhíonn baint ná páirt ag an CRI ar bhealach ar bith le hoibriú shuíomh an tríú páirtí agus ní bhíonn aon dliteanas nó fhreagracht ar an CRI as ábhar shuíomhanna idirlín na dtríú páirtithe sin.

 • Ní thacaíonn an CRI le haon fhaisnéis dá bhfuil ar shuíomhanna idirlín tríú páirtithe dá leithéid, ná ní dhéanann an CRI urraíocht orthu, ní mholann an CRI iad, ní dhéanann aon uiríll ar a son ná thugann aon bharántais nó ghealltanais faoi fhaisnéis dá leithéid (lena náirítear gan teorainn, cruinneas is iomláine na faisnéise sin, neamh-shárú cearta dílsithe nó maoine intleachtúla) ná ní thugann an CRI gealltanas go mbíonn suíomhanna idirlín tríú páirtithe dá leithéid nó na freastalaithe ar a n-óstáiltear iad saor ó víris ríomhaire nó ó chláir nó ó bhogearraí díobhálacha eile.

 • Ní ghlacann an CRI freagracht air féin as polasaithe nó nósanna imeachta maidir le sonraí, nó as téarmaí is coinníollacha nó ábhar suíomhanna idirlín nasctha dá leithéid agus, pointe tábhachtach, ní bhíonn an CRI freagrach as neamh-chomhlíonadh aon pholasuithe nó nósanna imeachta maidir le sonraí nó téarmaí is coinníollacha dá leithéid, ag úsáideoirí an tsuímh idirlín.

DO CHEARTA

Mar dhuine aonair faoi dhlíthe an AE, tá cearta áirithe agat ar iarratas a dhéanamh dúinn chun faisnéis a sholáthar nó leasuithe a dhéanamh ar an mbealach a phróiseálaimid sonraí a bhaineann leat. Is infheidhme na cearta seo i gcúinsí áirithe agus leagtar amach thíos iad:

 1. An ceart chun teacht ar shonraí a bhaineann leat.

 2. An ceart chun sonraí a bhaineann leat a chur ina gceart / a cheartú.

 3. An ceart chun cur i gcoinne próiseáil sonraí a bhaineann leat.

 4. An ceart chun próiseáil sonraí a bhaineann leat a shrianadh.

 5. An ceart chun sonraí a bhaineann leat a scriosadh / a bhaint amach.

 6. An ceart chun sonraí áirithe a bhaineann leat a aistriú ó eagraíocht amháin go heagraíocht eile.

 7. An ceart chun do thoiliú le húsáid do shonraí a tharraingt siar.

 8. An ceart gearán a chur isteach chuig an gCoimisiún um Chosaint Sonraí agus is féidir leat sin a dhéanamh trí rphost a sheoladh chuig info@dataprotection.ie nó ar an bhfón ar (076) 1104800.

Ní infheidhme na cearta seo i gcúinsí áirithe, mar shampla, i gcás gurb infheidhme díolúiní.

TÉIGH I dTEAGMHÁIL LINN

Más mian leat dul i dteagmháil linn maidir le haon cheann de na cearta a leagadh amach thuas seol rphost chugainn ag info@crr.ie nó ar 01-2068110.

ATHRUITHE AR AN RÁITEAS PRÍOBHÁIDEACHAIS SEO

Coimeádann muid ár gceart againn féin leis an Ráiteas Príobháideachais a athrú ó am go chéile. Má dhéantar athruithe, postálfar ar shuíomh idirlín an CRI (www.CRR.ie) Dar dáta: 25ú Bealtaine 2018