Publications

RSC Annual Report 2009 (Irish)

RSC Annual Report 2009 (Irish)

Download

Summary

Faoi mar a cheanglaítear orainn a dhéanamh faoi alt 28 (3) den Acht um Shábháilteacht Iarnróid 2005, cuirimid í seo, an ceathrú tuarascáil bhliantúil dár gcuid, i láthair an Aire Iompair. Tugtar léargas ginearálta sa tuarascáil seo ar a fheabhas is a d'éirigh linn ár bhfeidhmeanna a fheidhmiú chomh maith le léargas ar ár gcuid rialachas agus riarachán corparáideach. Maidir leis na hiarnróid a rialáimid, tugtar léargas ar a bhfeidhmíocht ó thaobh na sábháilteachta de freisin.

Tús an-dearfach a bhí ann dúinn in 2009 agus cúigear cigire nua ag teacht isteach sa Choimisiún Sábháilteachta Iarnróid agus san Aonad um Imscrúdú Tionóiscí Iarnróid chomh maith, triúr isteach sa Choimisiún agus beirt isteach san Aonad.