Publications

RSC Annual Report 2011 (Irish)

RSC Annual Report 2011 (Irish)

Download

Summary

De réir Alt 28(3) den Acht um Shábháilteacht Iarnróid 2005, tá ceangal ar an gCoimisiún Sábháilteachta Iarnróid (CSI) tuarascáil bhliantúil a chur i láthair an Aire Iompair. Is í seo an tuarascáil bhliantúil do bhliain 2011 agus, le cois faisnéis a sholáthar faoi ghníomhaíochtaí, riarachán agus rialachas an CSI, soláthraítear sa tuarascáil sonraí staitistiúla maidir leis an mbealach a d’fheidhmigh na rannpháirtithe éagsúla san earnáil iarnróid in Éirinn ó thaobh na sábháilteachta de i rith na bliana ar a bhfuil súil á caitheamh.

Leanann an CSI ar aghaidh le bheith rannpháirteach, i gcuideachta Údaráis Náisiúnta Sábháilteachta Bhallstáit eile an Aontais Eorpaigh, san obair leanúnach le creat rialála sábháilteachta iarnróid na hEorpa a fhorbairt. Dá thoradh sin, bíonn obair nach beag le déanamh ag an CSI i ndáil le reachtaíocht náisiúnta a chomhchuibhiú agus comh-mhodhanna sábháilteachta an AE a chur i ngníomh.

Tugtar sainordú le Rialacháin an AE maidir leis an mbealach a bhfuil monatóireacht le déanamh ar Bhainisteoirí Bonneagair iarnróid agus ar Ghnóthais Iarnróid lena chinntiú go gcuireann siad a gcuid Córas Bainistíochta Sábháilteachta (CBS) faoi seach i ngníomh agus go gcloíonn siad leis. Tá réimeas breisithe iniúchóireachta agus cigireachta bunaithe ag an an CSI le maoirseacht a dhéanamh ar an mbealach a chomhlíonann Iarnród Éireann (IÉ) a CBS lena chinntiú go mbeidh sé de réir chomh-mhodhanna sábháilteachta an AE. Tá an réimeas seo á leathnú le gníomhaíochtaí an Railway Preservation Society of Ireland (RPSI) ar líonra IÉ a chuimsiú.