Publications

RSC Annual Report 2012 (Irish)

RSC Annual Report 2012 (Irish)

Download

Summary

De réir Alt 28(3) den Acht um Shábháilteacht Iarnróid 2005, tá ceangal ar an gCoimisiún Sábháilteachta Iarnróid (CSI) tuarascáil bhliantúil a chur i láthair an Aire Iompair, Turasóireachta & Spóirt. Is í seo an tuarascáil bhliantúil do bhliain 2012 agus, le cois faisnéis a sholáthar faoi ghníomhaíochtaí, riarachán agus rialachas an CSI; soláthraítear sa tuarascáil sonraí staitistiúla maidir leis an mbealach a d’fheidhmigh na rannpháirtithe éagsúla san earnáil iarnróid in Éirinn ó thaobh na sábháilteachta de i rith na bliana ar a bhfuil súil á caitheamh.

Leanann an CSI ar aghaidh le bheith rannpháirteach, i gcuideachta Údaráis Náisiúnta Sábháilteachta Bhallstáit eile an Aontais Eorpaigh, san obair leanúnach le creat rialála sábháilteachta iarnróid na hEorpa a fhorbairt agus a chur i ngníomh. Dá thoradh sin, bíonn obair nach beag le déanamh ag an CSI i ndáil le reachtaíocht náisiúnta a chomhchuibhiú agus comh-mhodhanna sábháilteachta an AE a chur i ngníomh.

Tugtar sainordú le Rialacháin an AE maidir leis an mbealach a bhfuil maoirseacht le déanamh ar Bhainisteoirí Bonneagair iarnróid agus ar Ghnóthais Iarnróid lena chinntiú go gcuireann siad a gcuid Córas Bainistíochta Sábháilteachta faoi seach i ngníomh agus go gcloíonn siad leo. Le réimeas iniúchóireachta agus cigireachta an RSC, cinntítear go ndéantar maoirseacht ar a mhéad a chloíonn sealbhóirí dualgas lena gCóras Bainistíochta Sábháilteachta faoi seach, de réir an chomh-mhodha sábháilteachta a shonraítear i Rialachán Uimh. 1077/2012 (AE) an Choimisiúin. Leathnaíodh an réimeas sin i rith 2012 go gcuimseofaí gníomhaíochtaí an Railway Preservation Society of Ireland (RPSI) ar líonra IÉ.